بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (بازخرید)

بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

بازخرید (فسخ از طرف بیمه گذار)
بیمه عمر جزو عقودی است که نسبت به بیمه گذار جایز می باشد. به عبارت دیگر بیمه گذاران قراردادهای عمر در هر زمان که تمایل دارند می توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. بازخرید راهی برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد اتمام دوره آن است و بر اساس آن، بیمه گذار حق دارد بیمه نامه را طبق محاسبه ای که از طرف شرکت بیمه به عمل خواهد آمد، بازخرید نماید.
بیمه گر نیز مکلف است که ارزش بازخرید بیمه نامه را با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید.