بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

در قبال فراگیران و اشخاص ثالث

موضوع بیمه نامه

جبران خسارت‌های جانی و هزینه های پزشکی احتمالی ناشی از مسئولیت مدیران مراکز آموزشی برای افراد در مراکز آموزشی

ادامه مطلب