اتکاگیر

اتکاگیر

شرکت بیمه اتکائی مجدد که بخش یا درصدی از ریسکها و تعهدات شرکت بیمه اتکائی را طبق قرارداد بیمه اتکائی مجدد می پذیرد و پشتیبان اتکاگر می شود. این عمل یا معامله  واگذاری ریسک ها به طور معمول  در مورد ریسک ها و تعهدهای سنگین و بزرگ متداول است.

مطالب مربوط به اتکاگر را مطالعه نمایید.