بیمه نامه تمام خطر تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران

بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران

Contractors’ Plant & Machinery

C.P.M

این بیمه هرگونه زیان یا خسارت با منشأ بیرونی را که به هرعلت جز موارد مستثنی شده در هنگام کار، در زمان احداث یا بهره­ برداری، در مواقع تعطیل کار و یا زمان نگهداری به ماشین­ آلات وارد آید، جبران مینماید.

ادامه مطلب