بیمه تمام خطر ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

خرید آنلاین بیمه
بیمه تمام خطر ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

ماشین آلات و تجهیزات، بخش قابل توجهی از دارایی پیمانکاران و صاحبان پروژه ها را تشکیل می دهند. بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری، تمام خطراتی که ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده پیمانکاران در پروژه ها را تهدید می کند، تحت پوشش قرار می دهد (به جز مواردی که در بیمه نامه استثناء شده باشند). در واقع، این بیمه نامه پوشش بیمه بدنه را برای انواع ماشین آلات فاقد پلاک شخصی و عمومی و تجهیزات ثابت مستقر در پروژه ارائه میدهد