بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان اردو و تور

بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان اردو و تورهای گردشگری

در قبال شرکت کنندگان

جبران خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی وارد به شرکت کنندگان در اردو و تور

ادامه مطلب