بیمه خسارات وارده به هواپیما Hull cover

بیمه خسارات وارده به هواپیما Hull cover

چنانچه در اثر وقوع حادثه، هواپیما دچار خسارت جزئی شود و یا به طور کلی از بین برود. شرکت بیمه خسارت وارده را طبق شرایط بیمه نامه و تا حدی که در جدول مشخصات ذکر شده جبران می نماید. در این زمینه هزینه های فرود اضطراری و هزینه های نجات هواپیما نیز پوشش داده می شود.