بیمه سازه های تکمیل شده

خرید آنلاین بیمه
بیمه سازه های تکمیل شده

سازه های تکمیل شده از جمله سد، پل، تونل، راه و اسکله و… پس از اتمام عملیات ساخت و ساز و در دوره بهره برداری در معرض خطراتی مانند سیل، طغیان آب، زلزله، نشست زمین، آتش سوزی، انفجار، طوفان، سرما و یخبندان و… قرار دارند. بیمه سازه های تکمیل شده خسارات وارده به این اموال ناشی از خطرات فوق الذکر را جبران می نماید.