بیمه عمر به شرط فوت

بیمه عمر به شرط فوت

در صورتی که بیمه شده پیش از مدت معینی فوت کند، مبلغ توافق شده ای را به خانواده او بپردازد. برای مثال، اگر فردی چهل ساله بیمه عمر به شرط فوت ده ساله ای خریداری کند، با این شرایط که بیمه گر مبلغ ۱۰۰میلیون تومان بپردازد، چنانچه در مدت این ده سال فوت کند، بیمه گر مبلغ تعهدشده را به خانواده وی پرداخت خواهد کرد. بنابراین در این حالت با محاسبه میزان درآمد اینده می توان با خرید بیمه عمر، در آمد آتی خانواده راحتی پس از فوت تضمین کرد. این نوع بیمه را به نام های دیگری چون بیمه عمر زمانی با بیمه عمر موقت نیز می خوانند.