برچسب : بیمه محصولات کشاورزی ،

مناطق غیر قابل بیمه(محصولات کشاورزی)

خرید آنلاین بیمه

مناطق غیر قابل بیمه (بیمه محصولات کشاورزی)

مناطقی که همواره در معرض خطر هستند و گزارشات خسارت حاکی از استمرار حادثه در آن نواحی است و از نظر فنی قابلیت کشت ندارند، نمی بایست زیر پوشش بیمه قرار گیرند. تصمیم گیری در مورد این گونه مناطق و اراضی می بایستی متکی بر اطلاعات آماری چند ساله بوده و هر قضاوتی روی نظرات ارزیابان در بازدید های موردی از مناطق می تواند گمراه کننده باشد.

بیمه محصولات کشاورزی

 

بیمه محصولات کشاورزی

فعالیت کشاورزی با خطرات بی شمار طبیعی، اجتماعی روبه رو است که وجه مشخصه آن، اتکاء بر طبیعت است. کشاورزی برخلاف سایر فعالیت های اقتصادی در یک جو بی ثباتی و عدم اطمینان ناشی از طیف وسیعی از خطرات طبیعی مانند طوفان، سیل، تگرگ و … از یک سو و از طرف دیگر حشرات، آفات و امراض به حیات خود ادامه می دهد.
عدم اطمینان از بازده محصول، مهم ترین خطری است که کشاورزان با آن روبه رو هستند. به علت فقدان توان مالی کشاورزان، یک ضایعه طبیعی نه تنها به قیمت از دست رفتن درآمد کشاورزان، بلکه به قیمت از میان و رفتن سرمایه گذاری های آنها نیز تمام می شود و برجسته ترین امتیازات بیمه محصولات کشاورزی را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود:
الف) با اطمینان بخشیدن به کشاورزان مبنی بر حمایت آنها در مقابل خسارات غیر قابل کنترل، که شدت خسارت را کاهش می دهد.
ب) کمک می کند تا با ایجاد ثبات درآمدها در بخش کشاورزی، ثبات عمومی در کل اقتصاد کشور حاصل شود. همچنین با سرشکن کردن زیان های وارده در یک سطح وسیع از اندوخته های سال های خوب برای جبران خسارات سال های بد استفاده می کند.
پ) بیمه موقعیت اعتباری کشاورزان را دگرگون می کند. در کشورهای در حال توسعه زیان های متوالی وارده به محصول، توان پرداخت بدهی های کشاورزان را کاهش می دهد. بیمه به آنها کمک می کند تا توانایی باز پرداخت دیون خود را به دست آورند که این امر موجب تقویت قدرت اعتباری تعاونی های روستایی می شود.
ت) بیمه با ایجاد ثبات درآمدها به کشاورزان کمک می کند تا از ابداعات و پیشرفت های علمی و فنی در راه افزایش بهره وری و بازده محصول استفاده کنند.
ج) بیمه با تشویق و ترویج تعاونی، دولت ها را تا حدودی از زیربار پرداخت های غیرقابل پیش بینی و حجیم خلاص می نماید.
چ) کمک می کند تا کشاورز یک اعانه بگیر دولتی در زمان وقوع حوادث تلقی نشود و آنچه که او دریافت می کند حق او خواهد بود.