بیمه مسئولیت نصابان تابلوهای تبلیغاتی

بیمه نامه مسئولیت مدنی نصابان تابلوهای تبلیغاتی

در قبال اشخاص ثالث

جبران خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

ادامه مطلب