بیمه مسئولیت مدنی

خرید آنلاین بیمه
بیمه مسئولیت مدنی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته میشوند را مسئولیت مدنی می نامند.
از این رو، انواع بیمه های مسئولیت مدنی مانند: بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان، بیمه مسئولیت مدنی قراردادی، بیمه مسولیت مدنی تولید کنندگان کالا و بیمه مسئولیت عمومی، مناسب ترین و باصرفه ترین روش برای جبران خسارت های ناشی از مسئولیت های تمام اقشار جامعه است. به طور کلی، می توان گفت بیمه مسئولیت مدنی حامی افراد در هر صنفی خواهد بود و آرامش خاطر را برای آنان به ارمغان می آورد.