بیمه مسئولیت مدنی متصدیان تخلیه و بارگیری

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان تخلیه و بارگیری

عاملین یا اجرا کنندگان عملیات تخلیه و بارگیری شخص یا شرکتی است که انجام عملیات مزبور و کارهای مرتبط با آن را بر عهده دارد و اهم فعالیت او را امور زیر تشکیل می دهد.

ادامه مطلب