بیمه مسئولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان

بیمه بلایای طبیعی و حوادث ناگوار

بیمه مسئولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان

این بیمه مسئولیت جبران خسارت جانی و مالی وارد به شهروندان که ناشی از قصور با سهل انگاری شهردار یا کارکنان شهرداری باشد را پوشش می دهد. در نظر داشته باشید بافت شهری، تعداد خانوار، نوع تعهدات و آمار خسارتهای گذشته در تعیین حق بیمه موثر می باشد.