بیمه مسئولیت مدنی جامع شخصی کشاورزان

خرید آنلاین بیمه

بیمه مسئولیت مدنی جامع شخصی کشاورزان

بیمه نامه مسئولیت جامع شخصی کشاورزان دارای سه قسمت می باشد که عبارتند از: مسئولیت، پرداخت هزینه های پزشکی و خسارت ناشی از حیوانات.
مسئولیت تحت پوشش این بیمه نامه نه تنها شامل جرح بدنی و خسارت مادی، بلکه شامل بیمه مسئولیت کالا نیز می باشد. تنها تغییر جدید این بیمه نامه، اضافه شدن بیمه تصادف مرگ حیوانات است. این پوشش، اختیاری بوده و در حقیقت بیمه مسئولیت محسوب نمی شود. پرداخت خسارت شامل خسارت وارده به بیمه گذار ناشی از مرگ حیواناتی مثل گاو، گوسفند، اسب و سایر حیوانات از این نوع است که در اثر برخورد به وسیله نقلیه ای که تحت مالکیت بیمه گذار و کارکنان او نباشد وارد آید. این خسارت مختص به مرگ حیوانات در شاهراه ها و راه های عمومی است و خسارت ناشی از حمل و نقل حیوانات را شامل نمی شود. سگ، جزو این حیوانات محسوب نمی شود و از تأمین بیمه نامه استثناء است. بیمه برخورد حیوانات با وسیله نقلیه از جنبه های مختلف شبیه برخورد و تصادف اتومبیل است، همانند بیمه نامه اتومبیل. حیوانات تحت مالکیت بیمه گذار که جزو اموال محسوب می شوند در این جا بیمه می گردند. تنها استثناء در این بیمه نامه آن است که خسارات جزئی و جرح حیوان بیمه نیست و بیمه تنها فوت حیوان را شامل می شود در حالی که در بیمه بدنه اتومبیل، خسارات جزئی نیز بیمه است. مسئولیت قراردادی و یا فرضی بیمه گذار در ارتباط با ساختمان ها، کالا و سایر وسایل، پوشش بیمه ای دارد. کارگرانی که در مزارع بیمه گذار مشغول کار هستند بیمه نیستند مگر این که بیمه گذار موافقت بیمه گر را جلب کرده و بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه اضافی، بیمه کارگران را طی الحاقیه به قرارداد اضافه نماید. مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران از پوششهای بیمه های اجتماعی بوده و از تعهدات این قرارداد استثناست.
مسئولیت قانونی در مقابل خسارت وارده به ساختمان هایی که در مالکیت بیمه گذار نبوده، هم چنین خسارت وارده به اموال موجود در این ساختمانها که ناشی از آتش سوزی، انفجار، دود و یا خسارات ناشی از سیستم گرم کننده و پخت غذا را می توان طى الحاقیه به پوشش قرارداد اضافه نمود. تأمین این قرارداد را می توان به مسئولیت مستأجر که به طور فصلی اقدام به اجاره یک محل مبله می کند نیز در مقابل خطرات مذکور تسری داد. خسارات ناشی از قایق ها و وسایل آبی که قدرت موتور آنها بیش از ۲۴ اسب بخار و در مالکیت یا اجاره بیمه گذار بوده و در خارج از ساختمان بیمه گذار پارک یا در حال تردد باشند، از استثنائات قرارداد می باشد. اتومبیل های متعلق به بیمه گذار نیز باید توسط بیمه نامه جداگانه ای بیمه شوند، استثنای مربوط به اتومبیل، محدود به مواردی است که اتومبیل ها در ساختمانهای بیمه گذار و یا در راه های منتهی به ساختمان بیمه گذار خسارت ببینند.