بیمه مسئولیت مدنی جامع مازاد تراکم

بیمه مسئولیت مدنی جامع مازاد تراکم

در مواقعی بیمه گذار به پوشش اضافی نیاز دارد که مازاد بر ظرفیت بیمه نامه اولی یا موجود او باشد و برای مواردی که در قرارداد بیمه ، مسئولیت اولیه تأمین بیمه ای نداشته باشد، بیمه گذار از بیمه گر بیمه مسئولیت، مازاد بر یک مبلغ خاص را تقاضا می نماید.
بیمه نامه، طبق استاندارد خاصی صادر نمی شود. تعهد بیمه گر براساس توافق طرفین قرارداد است. بیمه گر موافقت می کند که مازاد بر مبلغ مشخصی از مبلغ نهایی خسارت خالص را که بیمه گذار به موجب قانون، مسئولیت آن را دارد یا ناشی از مسئولیت فرضی و قراردادی اوست جبران نماید.
تأمین های این بیمه نامه عبارتند از:
۱- مسئولیت صدمه بدنی وارده به اشخاص ثالث که شامل جرح بدنی بیماری، از کارافتادگی، شوک، صدمه روحی و روانی و سایر موارد مشابه می باشد.
۲- مسئولیت خسارت مادی که شامل اموالی که تحت مراقبت و مواظبت و کنترل بیمه گذار است و نزد او به امانت سپرده شده است.
۳- مسئولیت ناشی از تبلیغات، استفاده از علائم تجاری، بدگویی و رقابت نادرست، حقوق تجاری، تألیف و انتشار، دزدی ادبی و سایر موارد مشابه دیگر که از فعالیت های تبلیغاتی بیمه گذار ناشی شده باشد. از بیمه نامه مسئولیت مازاد در انواع رشته مسئولیت مانند اتومبیل، کشتی، هواپیما، تکمیل عملیات و بهره برداری، مهندسی، فعالیت های بازرگانی، فعالیت های ساختمانی و غیره استفاده می شود. آن دسته از انواع مسئولیت ها و مواردی که معمولا بیمه نامه موجود به آنها پوشش نمی دهد، تحت این عنوان بیمه مسئولیت می شوند. به عنوان مثال، اموالی که اجاره شده و یا مکانی که برای فعالیت در اشغال بیمه گذار باشد دارای تأمین بیمه ای خواهد بود. خسارت ناشی از مسئولیت قانونی و فرضی بیمه گذار، صرف نظر از مکان خاصی که ناشی از حوادثی مانند ضایعات آب، آتش سوزی و غیره باشد طبق مفاد این بیمه نامه می تواند در تعهد بیمه قرار گیرد. هزینه های ناشی از دفاع قانونی نیز می تواند جزو تعهدات بیمه گر باشد.
این بیمه نامه دارای استثناهایی به شرح زیر است:
۱- خسارت آن دسته از مسئولیت های بیمه گذار که در تعهد بیمه های اجتماعی است و باید توسط آن سازمان جبران شود.
۲- خسارت وارد بر اموالی که تحت مالکیت بیمه گذار است.
۳- خسارت وارده بر اموال بیمه گذار که در اجاره،امانت و کنترل اشخاص غیر قرار دارد.
۴- خسارت ناشی از انرژی اتمی و مواد رادیو اکتیویته.
۵- خسارت ناشی از جنگ.

برای خرید آنلاین بیمه نامه کلیک کنید