بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک

قیمت و شرایط بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک

در صورت احراز مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک های خسارت فوت و نقص عضو وارده به اشخاص ثالث و بیماران تا سقف تعهدات در بیمه مسئولیت بر عهده بیمه گر خواهد بود.