بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

دارندگان ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و کشاورزی با خرید این بیمه نامه می توانند خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت آنها باشد را در محدوده مکانی تحت پوشش از طریق بیمه مسئولیت جبران نمایند.