بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعه کنندگان

قیمت و شرایط بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعه کنندگان

در این بیمه مسئولیت خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از امکانات شهربازی را به شرط رعایت کلیه استانداردهای مربوط به تاسیسات و وسایل بازی موجود در شهربازی و وجود بازدیدهای دوره ای و همچنین دارا بودن گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و احراز مسئولیت مدیر شهر بازی تحت پوشش قرار می دهد.