بیمه مسئولیت مدنی پس از تکمیل طرح و تولید کالا

بیمه مسئولیت مدنی پس از تکمیل طرح و تولید کالا

بیمه مسئولیت مقاطعه کار با تولیدکننده پس از تکمیل طرح و پایان مرحله تولید، پایان می پذیرد. بعد از این مرحله هرگونه حادثه منجر به خسارت از تعهد بیمه گر خارج است. البته مقاطعه کار پس از تکمیل طرح و تحویل آن به کارفرما کماکان مسئول خسارت وارده ناشی از به کارگیری مواد اولیه معیوب و یا قصور در اجرای وظایف محوله براساس استاندارد موردنظر می باشد. قبلا بیمه مسئولیت کالا و بیمه مسئولیت پس از پایان مرحله تولید، توأما صادر می گردید ولی اخیرا دادگاه ها در صدور رأی بین این دو نوع مسئولیت تمایز قائل شده اند. بدین منظور بیمه گران اقدام به ارائه پوشش جداگانه ای برای مسئولیت پس از پایان تولید و تکمیل طرح نموده اند.