بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در قبال فراگیرندگان و اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در قبال فراگیرندگان و اشخاص ثالث

در این بیمه مسئولیت خسارت جانی وارد به مراجعه کنندگان، دانشجویان، دانش پذیران و سایر افرادی که تحت هر عنوانی در موسسه آموزشی ثبت نام نموده اند را در صورت احراز مسئولیت مدیر مرکز آموزشی، جبران خواهد نمود.