بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

تعهدات بیمه نامه
جبران تمامی زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خطراتی‌ مانند‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ ناشی از آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث

ادامه مطلب