بیمه مهندسی چیست؟

بیمه مهندسی چیست؟

بیمه های مهندسی جزو بیمه های اموال بوده و همانطوریکه از نامش پیداست برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین در رشته های گوناگون می باشد. پیدایش بیمه های مهندسی به سال ١٨۵۴ میلادی بر می گردد و بیمه های مهندسی در مقایسه با سایر بیمه ها مانند بیمه عمر، باربری و آتش سوزی نسبتًا جدید می باشند.

ادامه مطلب