تاریخچه بیمه های مهندسی

تاریخچه بیمه های مهندسی

در ایران از اوایل دهه ۴۰ به کمک یکی از شرکتهای بیمه آلمانی بنام ”شرکت بیمه مونیخ ری“ بیمه های مهندسی شروع به فعالیت کرد و اولین بیمه مهندسی در سال ۱۳۴۲ برای سد لتیان صادر گردید.

 

ادامه مطلب