بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

موضوع این بیمه، جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده کالا است که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به وقوع پیوسته باشد.رشته بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا مشتمل بر سه زیررشته است که عبارت است از:
١_بیمه مسئولیت ناشی از تولید (شرکت های گازی)؛
۲_بیمه مسئولیت ناشی از تولید (گارانتی عایق های رطوبتی)؛
٣_بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولید کنندگان)؛