برچسب : بیمه گذار

تعریف الحاقی در بیمه

خرید آنلاین بیمه

تعریف الحاقی در بیمه

برگ الحاقی یک سند بیمه نامه ای تکمیل کننده بیمه نامه است. در این سند، همه تغییرهای حاصل در بیمه نامه بازتاب پیدا می کند. صدور برگ الحاقی بدان علت است که گاهی در جریان اعتبار بیمه نامه، تغییراتی در میزان و چگونگی ریسک، (کاهش یا افزایش) سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده، مدت بیمه وغیره ضرورت پیدا می کند. این تغییرات را نمی توان در متن بیمه نامه صادر شده اعمال و اجرا کرد زیرا سند را مخدوش می کند. به همین جهت، بیمه گران با صدور برگ الحاقی هر نوع تغییر و توافق جدید را تأیید می کنند.

از آنجا که برگ الحاقی یک توافق جدید به شمار می رود، شرایط و آثار قرارداد بیمه (بیمه نامه) در مورد آن قابل اجرا است. در واقع از دیدگاه حقوقی برگ الحاقی یک توافق مکمل است نه یک توافق جدا و مستقل از بیمه نامه. هر برگ الحاقی باید شماره ترتیب و شماره بیمه نامه اصلی و نشانی بیمه گر و بیمه گذار و تاریخ صدور و بیان موضوع تغییرات و غیره را داشته باشد و به امضاء بیمه گر برسد و برای بیمه گذار ارسال شود.

بیمه تمام خطر رایانه

خرید آنلاین بیمه

بیمه تمام خطر رایانه

ضرورت تأمین پوشش بیمه ای رایانه به سال ۱۹۶۰ برمی گردد. در آن زمان قسمت اعظم تعداد معدود رایانه هایی که مورد استفاده قرار می گرفت در مقابل خطر آتش سوزی به عنوان مورد بیمه، بیمه ساختمان و محتویات می شد. تقاضا برای تأمین بیمه ای مناسب تر موجب شد که بیمه تمام خطر رایانه از طرف بیمه گران به بازار پیشنهاد شود. بیمه تمام خطر، یک نوع بیمه عملیاتی است که قابل تجدید سالیانه بوده و تأمین آن پس از نصب و راه اندازی شروع می گردد.

به هر حال از آنجا که رایانه یک حافظه مرکزی است و بسیار آسیب پذیر است و ارزش اطلاعات داخل رایانه بسیار بالا است، هیچ نوع پوشش دیگری که وسعت تأمین بیمه نامه تمام خطر را در این مورد داشته باشد وجود ندارد.

تجهیزات مورد بیمه: تمام تجهیزات می تواند در ارتباط با داده پردازی عملیات و ذخیره اطلاعات در رایانه موضوع بیمه قرار گیرد. رایانه نیز قابل بیمه است. اکثر پوشش های بیمه ای مورد تقاضا در سطح وسیع رایانه های متمرکز در اتاقهای رایانه و در محدوده کوچک تجهیزات غیر متمرکز را شامل می گردد.

 پوشش بیمه ای: بیمه تمام خطر رایانه، هرگونه خسارت و زیان ناشی از حوادث اتفاقی و غیرقابل پیش بینی ناشی از هر علت به جز مواردی که مشخصا در بیمه نامه استثنا شده و جبران می نماید. پوشش این بیمه نامه می تواند طی الحاقیه ها و بندهای متعدد استاندارد تهیه شده که انعطاف پذیرند، تغییر یا توسعه یابد و یا محدود شود.

بیمه گذار: رایانه یا خریده و یا اجاره میشود. بنابراین مالک و یا اجاره کننده رایانه (به موجب قرارداد اجاره) می تواند نسبت به تأمین پوشش بیمه ای اقدام نمایند. در مورد اجاره رایانه باید به دو نکته توجه داشت:

الف – اطمینان حاصل شود که اجاره کننده، هزینه های نگهداری و تعمیراتی را در بیمه نامه تمام خطر رایانه نگنجاند.

ب- صرف نظر از بیمه معتبر در جریان، هنوز اجاره کننده رایانه انگیزه لازم را دارد که برای خود، بیمه تمام خطر رایانه اخذ نماید.

بیمه نامه تمام خطر رایانه: بیمه نامه تمام خطر رایانه از موارد زیر تشکیل شده:

الف – شرایط عمومی: شرایط عمومی کم و بیش شامل کلیه مواردی است که در تمام بیمه نامه های مهندسی یکسان است یعنی این که به وظایف و الزامات کلی بیمه گذار اشاره دارد

استثناهای عمومی این بیمه نامه شامل ریسک های استثنا شده مثل مسئولیت های قانونی و خسارت ناشی از مواد رادیو اکتیویته است.

این بیمه نامه دارای جدولی است که خلاصه ای از اصطلاحات و شرایط قرارداد، شامل لیست تجهیزات بیمه شده و سرمایه مورد بیمه می باشد.

ب- شرایط خصوصی: شرایط خصوصی شامل خسارت مادی، اطلاعات، حافظه و هزینه های اضافی است.