وظایف و تعهدات بیمه گر

وظایف و تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 

ماده ۱۴٫ پوشش های اصلی: موارد زیر با صدور بیمه نامه در تعهد بیمه گر خواهد بود:

  1. غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه.

۲. هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه.

تبصره – غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه گر و بیمه گذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضایی تعیین می شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزان ترین دیه رایج روز محاسبه می شود. در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۵٫ پوشش های اضافی: پوشش های اضافی با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه اضافی بر اساس شرایط اختصاصی بیمه نامه می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

ماده ۱۶٫ در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است، حسب مورد زیان دیده یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رای ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را در حضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمه گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضای خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضورا و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند.

تبصره – عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و با تأخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد بود.

ماده ۱۷٫ بیمه گر خسارت موضوع این بیمه نامه را با اطلاع بیمه گذار به زیان دیده یا ذی نفع بیمه نامه پرداخت خواهد کرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص زیان دیده بری الذمه می گردد. سایر هزینه های تحت پوشش، حسب مورد به بیمه گذار یا زیان دیده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارک لازم، بیمه گر در پرداخت خسارت تأخیر کند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه برعهده بیمه گر خواهد بود.

ماده ۱۸٫ در صورتی که مسئولیت بیمه گذار هم زمان تحت پوشش سایر بیمه گران باشد بیمه گر موظف است بر مبنای این بیمه نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه گران به آنها مراجعه نماید.

ماده ۱۹٫ در مواردی که مسئولیت بیمه گذار باتوجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد می تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذیصلاح، در صورت توافق با بیمه گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، خسارت و یا غرامت مربوط را پرداخت کند. در این صورت بیمه گر در برابر هرگونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۲۰٫ در صورت صدور رای قطعی مبنی بر مسئولیت کارفرما، مؤسسه بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه براساس مفاد رای صادره خواهد بود.

فصل چهارم – خسارت های خارج از تعهد بیمه گر

ماده ۲۱٫ خسارت های خارج از تعهد بیمه گر: خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

۱- کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگر در مواردی که بنا به رأی مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول شناخته شده باشد

۲- خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری

۳- خسارت های مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیو اکتیو

۴- حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار.

ماده ۲۲٫ خسارتهای غیرقابل جبران: در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:

  • خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمه نامه؛
  • حوادث ناشی از درگیری و نزاع
  • حوادث ناشی از مصرف مسکرات، موادمخدر یا روان گردان توسط کارکنان؛ ع. محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید؛
  • محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خردید
  • غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشد؛
  • غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذیصلاح
  • خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار هسته ای؛
  • کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.