برچسب : خودکار

تعریف بیمه و بیمه گری

بیمه و بیمه گری

بخش اول
بیمه و بیمه گری

یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر برای رویارویی با حوادث و تأمین .. نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، بیمه است. بیمه، سازو کاری است که علاومبری خسارات اقتصادی ناشی از حوادث، تأمین آینده و ارتقای سطح زندگی افراد و همین ایجاد بستری مناسب و مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی، موجب آرامش خاطر اعضای جامعه شده و این آرامش نیز به نوبه خود موجب پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری می شود.
بشر در زندگی روزمره خود با انواع خطراتی مواجه است که جان و مال او را تهدید می کنند؛ بعضی از این خطرات ناشی از قوای طبیعی و بدون ارتباط با فعالیت های خود اوست؛ از قبیل: سیل، زلزله، آتش فشان، طوفان، صاعقه و… بعضی دیگر مرتبط با اقدامات و عملیات عمدی یا غیرعمدی بشر است؛ از قبیل: حریق، تصادف اتومبیل ها و خطرات مربوط به الکتریسته، گاز، انرژی اتمی و نظایر آنها. قابل توجه اینکه هرقدر دسترسی بشر به علم و تکنولوژی بیشتر می شود و سطح رفاه به لحاظ استفاده از وسایل مدرن بالاتر می رود،به تنوع و شدت و تواتر خطرها افزوده می شود.
بشر به مقتضای هوش، استعداد و دانشی که دارد و به لحاظ غریزه میل به ادامه حیات، در اندیشه مبارزه با آثار زیانبار خطرات، پیش بینی های مفیدی به عمل می آورد و خود تحمل خساراتی که علی رغم همه تدابیر وارد می شوند، آماده می کند. از جمله این ایجاد ذخیرهای برای مقابله با خسارات مالی است که در آینده ایجاد می شوند؛ به عبارت دیگر، پس انداز قسمتی از درآمد به منظور جبران خسارات احتمالی،یک تدبیر عاقلانه و منطقی برای رویارویی با آثار خطراتی است که اموال او را تهدید میکنند.

اما پس انداز هر فرد یا هر واحد اقتصادی برای جبران خسارات احتمالی آن کافی نیست؛ چه بسا خطر قبل از تشکیل پس انداز کافی و در ابتدای فعالیت فرد یا واحد اقتصادی پیش آید و خسارات آن به حدی باشد که ادامه فعالیت را به کلی غیرممکن کند؛ از این رو، در بسیاری از موارد، تدبیر پس انداز – که ایده ای بسیار عاقلانه است – مشکلی را حل نمی کند مگر اینکه از صورت انفرادی خارج شود و حالت جمعی به خود گیرد و گروهی از افراد با واحدهای اقتصادی که فعالیت مشابه و خطرات نظیر هم دارند، توافق کنند که ذخایر خود را یک جا متمرکز و خسارات احتمالی را از محل آن جبران کنند. از آنجا که همه افراد با واحدهای اقتصادی همزمان دچار خسارت نمی شوند، ذخایر جمعی هر دوره برای جبران چند خسارت که در آن دوره برای برخی افراد و یا واحدهای اقتصادی پیش می آید، کفایت می کند.
امروزه، جمع آوری ذخایر جمعی، تحت عنوان حق بیمه و تأمین خسارات احتمالی با استفاده از مکانیزم «بیمه» انجام می شود و شرکت های بیمه بازرگانی پوشش های مورد نیاز مربوط به فعالیت های اقتصادی را ارائه می کنند.
 تعریف بیمه و بیمه گری
کارشناسان بیمه در ایران و جهان، بیمه را از دیدگاه های مختلفی تعریف کرده اند که در زیر اعم این تعریف ها از دیدگاه «حقوقی»، «فنی» و «مالی» مورد توجه قرار گرفته است.
 تعریف بیمه از دیدگاه حقوقی
بیمه، عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را «بیمه گر»، طرف تعهد را «بیمه گذار»، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد «حق بیمه» و آنچه را که بیمه می شود «موضوع بیمه» می نامند.
این تعریف، گرچه کامل نیست، اما رابطه حقوقی بین دو طرف قرارداد بیمه را بیان می کند. به هر حال تعریفهایی که به این ترتیب از بیمه شده است نواقص زیادی دارد، زیرا قرارداد بیمه، دارای جنبه های فنی است که در تعریف فوق مورد غفلت قرار گرفته است.

تعریف بیمه از دیدگاه فنی
بیمه، عملیاتی است که به موجب آن یک طرف با پرداخت وجه یا وجوهی به نام حق بیمه)، ریسک های تهدید کننده جان و اموال خود را به طرف دیگر واگذار (مستقل) می کند. واگذارنده ریسک را «بیمه گذار» و قبول کننده ریسک را «بیمه گره می نامند.
ریسک»، احتمال تحقق خسارت است و قبول کننده ریسک (بیمه گر) تعهد می کند در صورت بروز خسارت برای بیمه گذار، آن را جبران کند.
بنا به این تعریف، عمل بیمه ای نیاز به تشکیلات معینی دارد و هنگامی می توان گفت موضوع بیمه در مقابل خطر معینی بیمه شده است که از نظر فنی، محاسبات دقیق متکی به آمار و احتمالات وجود داشته باشد. عملیات منظم بیمه وقتی به وجود می آید که:
اولا: شمار بیمه گذاران به اندازه کافی زیاد باشند؛ ثانیا: خطرات پراکنده باشند؛ ثالثا: خطرات مشابه باشند.
بنابراین، بیمه را از دیدگاه فنی این گونه نیز می توان تعریف کرد: «بیمه، عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) با سازمانی به نام مؤسسه بیمه، تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی (حق بیمه) از گروهی (بیمه گذاران) که هریک از افراد گروه به این سازمان می پردازد، در صورت وقوع یا بروز حادثه معینی برای آنها، خسارت وارده را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد.
این تعریف که در حقیقت به وجود سازمان و تشکیلاتی منظم و مبتنی بر قوانین آماری تکیه می کند، می تواند تمام انواع بیمه ها را در بر گیرد.
 تعریف بیمه از دیدگاه مالی
بیمه، عملیاتی است که با استفاده از آن، آثار مالی هزینه های احتمالی، غیر عادی و غیر مترقبه در یک دوره بلندمدت تسهیم شده و به عنوان حق بیمه به صورت هزینه عادی در هر سال مالی نمایان می شود. از دیدگاه مالی، در یک جمله می توان گفت: «بیمه ابزاری برای تبدیل هزینه های غیر قابل پیش بینی به هزینه های قابل پیش بینی است

 ریشه واژه بیمه درباره ریشه واژه بیمه، دیدگاه ها و نگرش های متفاوتی وجود دارد:
 در فرهنگ معین آمده است که برخی بر این باورند که این واژه از زبان هندی و واژه «بیما» گرفته شده و ریشه سانسکریت دارد که با واژه «بیم» در زبان پارسی هم ریشه است.
برخی دیگر بر این نظرند که «بیمه» ترجمه واژه روسی «استراخووانی» به معنای ضد بیم و ترس است زیرا، نخستین بار روس ها در ایران به کارهای بیمه ای پرداخته اند. به همین جهت نزدیکی دو واژه «بیم و بیمه» در ذهن مردم، سراینده ای را بر آن داشته است تا از سر شکوه و درد بگوید: . بر هر که رسد بیمی، بر بیمه نماید رو در بیمه ام و در بیم، این با که توان گفتن
برخی از مؤلفان نیز واژه بیمه را یک واژه فارسی دانسته و به استناد کتاب ابواسحاق ابراهیم اصطخری می گویند که «بیمه» نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.
 انواع بیمه و معرفی بیمه های بازرگانی
باتوجه به تنوع ریسک ها، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارند. به طور کلی عملیات بیمه گری به دو بخش: «بیمه های اجتماعی» و «بیمه های بازرگانی» تقسیم می شود.
 بیمه های اجتماعی
تأمین اجتماعی از وظایف دولت هاست و معمولا این تأمین، از طریق بیمه های اجتماعی میسر است. از مهم ترین پوشش های بیمه اجتماعی در ایران می توان به این موارد اشاره کرد:
• حوادث و بیماریها؛
• بازنشستگی؛
• از کارافتادگی؛
• غرامت دستمزد؛
• کمک ازدواج و عائله مندی؛
• بیکاری؛
• بارداری.
سوالات متداول بیمه آتش سوزی

پرسش و پاسخ عمومی

پاسخ : بیمه آتش سوزی پوششی‌ است‌ که‌ خسارات‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزی‌ که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌ شود را بر اساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ جبران‌ می‌کند.

پاسخ : بیمه آتش سوزی به سه دسته تقسیم می شود:
۱٫بیمه آتش سوزی صنعتی
۲٫بیمه آتش سوزی غیر صنعتی
۳٫بیمه آتش سوزی مسکونی

پاسخ : ✅بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا ازاظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا برخلاف واقع اظهاری بنماید، قرارداد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده با برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

پاسخ : بیمه‌نامه آتش‌سوزی مانند سایر بیمه‌های دیگر معمولاً از ساعت ۲۴ روز معین شروع می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز معین (مثلاً یکسال بعد) خاتمه می‌یابد. مدت بیمه آتش‌سوزی معمولاً یکسال است، برای زمانهای کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای مدت زمان مازاد بر یک یکسال از تعرفه روز شمار استفاده می‌شود.

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ اختصاصی

پاسخ : بیمه ای تحت عنوان بیمه زلزله نداریم ولی می توان با خرید بیمه آتش سوزی پوشش زلزله را خریداری کرد.

پاسخ : با توجه به تغییرات در میزان موجودی انبارها، صاحبان کالا و تولید کنندگان نیاز به بیمه نامه ای دارند که به وسیله آن بتوانند نوسانات در موجودی را تحت پوشش قرار دهند. بیمه نامه اظهار نامه ای، پاسخی برای این نیاز می باشد. در بیمه نامه اظهار نامه ای، فرد در ابتدای دوره حداکثر موجودی که ممکن است در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبار باشد را برآورد کرده و اعلام می کند و مبلغی را به عنوان على الحساب پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان واقعی موجودی را کتبا اعلام می نماید. در پایان اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی این بیمه نامه بر اساس میانگین موجودی ها در طول سال محاسبه و تسویه می گردد.

پاسخ : خیر ، بیمه آتش سوزی خسارت وارد بر ساختمان را پرداخت می کند و به هیچ عنوان دیه یا هزینه پزشکی را تحت پوشش قرار نمی دهد.

پاسخ : طبق شرایط عمومی بیمه نامه فرانشیز در هر خسارت ۱ درصد می باشد.

پاسخ : خطرات زیر، خارج از تعهد بیمه‌گر است؛ مگر آنکه صراحتاً خلاف آن در بیمه‌نامه قید شده باشد:

•جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی؛

•زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق تحت‌الارضی و یا آفات سماوی؛

•انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ، تی ان تی و باروت؛

•فعل و انفعالات هسته‌ای.

پاسخ : بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند. در این صورت:

•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

* مبلغ حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیشتر از مبلغ آن بر اساس روزشمار است.

توجه: هنگامی‌که تعرفه کوتاه مدت در مورد حق بیمه اعمال می‌گردد منافع بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد منافع بیمه‌گذار مدنظر است.

پاسخ :در بیمه آتش سوزی خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه بعنوان خطرات اصلی تحت پوشش قرارمی گیرند و به تبع آن و حسب درخواست بیمه گذار خطرات اضافی از قبیل زمین لرزه، طوفان، سیل، سرقت، ترکیدگی لوله آب و غیره تحت پوشش قرار می گیرند.شایان ذکر است که دربیمه های آتش سوزی بالغ بر۳۰پوشش خطرات تبعی قابل ارایه میباشد.

پاسخ:

۱- زلزله وآتشفشان

۲- سیل و طغیان آب دریا ورودخانه

۳- ترکیدگی لوله آب

۴- ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف

۵- سنگینی برف

۶- سقوط هواپیما،چرخبال و یا قطعات آنها

۷- آشوب ،بلوا،قیام،اغتشاش داخلی

۸- هزینه پاکسازی

۹- برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه

۱۰- شکست شیشه

۱۱- عدم النفع ناشی از آتش سوزی

۱۲- انفجار ظروف تحت فشار(دیگهای بخار،کمپرسورها،…)

۱۳- سقوط بهمن

۱۴- رانش زمین

۱۵- ریزش و فروکش کردن چاه

۱۶- نشت گاز درسردخانه ها

۱۷- خودسوزی

۱۸- سقوط قطعات منفصله خودرو

۱۹- خسارتهای ناشی از نوسانات برق

۲۰- مسئولیت ناشی ازآتش سوزی وترکیدگی لوله آب دربرابرهمسایگان

۲۱- سرقت

پاسخ : می توان ادعا نمود که در بیمه آتش سوزی به غیر از انسان هر موردی می تواند تحت پوشش قرار گیرد مانند خانه، مغازه، کارگاه، کارخانه، دام، ماشین و وسائط نقلیه، البته انسان نیز در بعضی طرحهای آتش سوزی از قبیل طرح جامع خانه و خانواده و طرح مهر می تواند تحت پوشش قرار گیرد اما بیمه نامه عمومی آتش سوزی انسان را تحت پوشش قرار نمیدهد.

پاسخ : بیمه گذار می تواند حق بیمه را هم نقداً و هم به صورت اقساط به بیمه گر پرداخت نماید در صورت پرداخت اقساطی حداقل پیش پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه بوده و مابقی مبلغ بایستی در ۸ قسط تسویه گردد

پاسخ : اگر اقساط مربوطه سر رسید نشده باشند عدم پرداخت آنها مشکلی در بررسی خسارت بوجود نخواهد آمد اما اگر بیمه گذار اقساط سر رسید شده را پرداخت نکرده باشد در این صورت قاعده نسبی حق بیمه اجرا خواهد شد و خسارت بر اساس نسبت حق بیمه ای که پرداخت شده به حق بیمه ای که بایستی پرداخت می شد محاسبه خواهد گردید بعنوان مثال بیمه گذاری در زمان وقوع حادثه بایستی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال حق بیمه پرداخت می نمود ولی تنها ۴۰٫۰۰۰ ریال پرداخت کرده و حال بر اثر آتش سوزی ۱۰٫۰۰۰ ریال به او خسارت وارد گردیده در این صورت خسارت پرداختی به او به این صورت محاسبه می گردد:

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ =۱۰۰٫۰۰۰/۴۰٫۰۰۰* ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پاسخ : پاسخ سوال مثبت است درصورت وقوع سیل یا زلزله حتی اگر منجر به آتش سوزی هم نشود خسارت قابل پرداخت میباشداین امر برای هرخطر اضافی مثل طوفان -رانش زمین-سقوط هواپیما-ضایعات برف وباران نیزصدق میکند.

پاسخ : توصیه های ایمنی باعث افزایش ایمنی محل مورد بیمه و کاهش ریسک و ضریب خسارت میگردند ودرصورتیکه بیمه گذارتوصیه هارا انجام ندهد درصورت وقوع حادثه درصورتیکه اثبات شود علت خسارت به دلیل عدم رعایت توصیه ها بوده است بیمه گرمطابق ماده ۲۷شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی میتواند ازپرداخت تمام یا قسمتی از خسارت به دلیل بی احتیاطی بیمه گذار خودداری نماید.

پاسخ : همانگونه که جنابعالی بیان کردید شما یک مورد را بنام یک فرد حقیقی یا حقوقی اما بنفع بانک بیمه میکنید یعنی درصورت وقوع خسارت ،پرداخت غرامت به بانک صورت خواهد گرفت چون بانک ذینفع اصلی بوده و مقدم بر بیمه گذار است مثلا بنده وامی را از بانک ملت دریافت نموده ام و درقبال آن ملکی را معرفی کرده ام بیمه نامه بدین صورت صادرمیشود: بیمه گذار:آقای مهران صادقی بنفع بانک ملت شعبه بازار بزرگ تهران.

پاسخ : حسب ماده بیست و هفتم شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بیمه گر می تواند مبلغ خسارت را رد و یا به نسبت تقصیر ذوالحقوق آن را کاهش دهد.

پاسخ : متون ثابت درواقع همان شرایط خصوصی بیمه نامه هستند که در توضیحات پیوست چاپ میشوند وقریب ۳۳مورد میگردند از قبیل شرط اثبات میزان موجودی،شرط حریم،شرط ارزش تفکیکی،شرط گرم وروشن کردن محل ……ودرکل با انتخاب هریک از موارد شرط آن بایستی دربیمه نامه درج گردد.

انواع بیمه های خودرو

 انواع بیمه های خودرو

هر حادثه رانندگی می تواند باعث بروز خسارت ( اعم از مالی و جانی) برای اشخاص ثالث و راننده خودرو شود. خسارت وارده به افراد داخل و خارج خودرو اعم از راننده خودرو، در صورتی که شما مقصر حادثه باشید را می توان با خرید (بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده) و ( مازاد ثالث) جبران نمود و خسارت وارده به وسیله نقلیه خودتان را نیز می توان از طریق خرید (بیمه نامه بدنه خودرو) جبران کرد.

بیمه عمر مانده بدهکار (سرمایه نزولی)

بیمه عمر مانده بدهکار (سرمایه نزولی)

به هنگام دریافت وام همواره این خطر وجود دارد که با فوت وام گیرنده، بدهی وی به دین حال تبدیل شده و وثیقه مورد رهن به مزایده گذاشته شود. چنانچه وام گیرنده، بیمه عمر مانده بدهکار را تهیه کند، ما متعهد می شویم که در صوت فوت وام گیرنده، اقساط وام را پرداخت کرده و در نتیجه بازماندگان وام گیرنده دینی در قبال موسسه وام دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن آزاد شود.

بیمه عمر ساده زمانی

بیمه عمر ساده زمانی

ما همواره نگران وضعیت خانواده خود هستیم و برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش می کنیم. مطمئنا زندگی بدون بیم و هراس لذت بیشتری خواهد داشت، اما خطرات و حوادث، بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست. پس می توانیم برای کاهش تبعات این خطرات و حوادث چارهای بیندیشیم. همه ما بارها به کیفیت زندگی و سرنوشت خانواده خود، در صورتی که ما را از دست بدهند، فکر کرده ایم. آیا برای کاهش این نگرانی ها راه حلی وجود دارد؟ بیمه نامه عمر زمانی بهترین راه برای حمایت مالی از تبعات ناگوار حوادث است.