نحوه پرداخت منافع

نحوه پرداخت منافع

به طور کلی برخی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به یکی از دو روش زیر قابل پرداخت می باشد:
۱- فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه
۲- حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه

در هر دو حالت، منافع اصلی قابل پرداخت، به یکی از ۲ حالت زیر ممکن است:
پرداخت منافع به صورت یکجا: در این حالت تمام منافع بیمه به صورت یکجا به بیمه گذار یا استفاده کنندگان بیمه نامه (حسب شرایط) پرداخت می شود تا بتوانند مشکلات و نارسایی های مالی خود را برطرف نمایند.
پرداخت منافع به صورت مستمری: در این حالت تمام منافع بیمه به صورت مستمر و تدریجی و مطابق یکی از دو حالت زیر پرداخت خواهد شد.
حالت اول: مستمری قطعی برای مدت معین
در این حالت، مبلغ منافع بیمه به صورت یک مستمری قطعی و با در نظر گرفتن عامل نرخ بهره، با دوره معین به صورت مقاطع زمانی مشخص، به بیمه گذار یا استفاده کنندگان (حسب شرایط) قابل پرداخت است. در این روش به دلیل قطعی بودن پرداخت مستمری، مبلغ آن تحت هر شرایطی به بیمه شده با استفاده کنندگان پرداخت میشود و اگر احیانا در طی پرداخت مستمری، فرد مستمری بگیر فوت نماید، باقی مانده منافع (حسب شرایط) تا پایان دوره معین به ذینفعان به شیوه مقتضی پرداخت خواهد شد.
حالت دوم: مستمری مادام العمر
در این حالت، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری در مقاطع زمانی مشخص به مستمری بگیر قابل پرداخت است. در این روش پرداخت مستمری مشروط به حیات شخص مستمری بگیر بوده و در صورت فوت وی، پرداخت مستمری قطع خواهد شد. بدیهی است در محاسبات این نوع مستمری امید به زندگی مستمری بگیر و همچنین نرخ بهره دخیل خواهد بود. ضمنا این مستمری، مادام العمر بوده و تا پایان حیات مستمری بگیر تداوم خواهد داشت. همچنین طراحی این نوع مستمری به گونه ای است که قابلیت تضمین پرداخت مستمری را طی دوره ای معین میسر می سازد. به عبارت دیگر، در این حالت چنانچه مستمری بگیر در طول دوره تضمین پرداخت فوت نماید، باقی مانده منافع در وجه ذینفعان قابل تسویه خواهد بود.

مشارکت در منافع