مشارکت در منافع

مشارکت در منافع بیمه های عمر

در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب، در حداقل ۸۵٪ منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه و سایر ارکان معاملات بیمه های عمر اندوخته ساز مشارکت دارد و این مشارکت بصورت افزایش اندوخته سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. منظور بیمه گران از قراردادهای با مشارکت، آن است که در پایان مدت بیمه، علاوه بر اندوخته سرمایه گذاری، مبلغی اضافه به بیمه گذار پرداخت شود (در صورت استحصال) تا از این راه تا حد ممکن آثار تورم خنثی شده و مزایای بیمه های عمر جالبتر و افزون تر باشد. عمل مشارکت در منافع موجب می گردد که قسمت بزرگی از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود که این خود وسیله ای برای تعدیل و تصحیح حق بیمه ها است.
مشارکت در منافع، سودی علاوه بر نرخ بهره (سود) فتی است که از عملیات بیمه گری و سرمایه گذاری بر روی بیمه های اندوخته ساز بدست آمده و در محاسبات اندوخته در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، اگر نرخ بهره محاسبه شده در حق بیمه که به بیمه گذار تعلق می گیرد، سالانه ۱۵ درصد باشد و بیمه گر در سرمایه گذاری های به عمل آمده از محل ذخایر بیمه گذاران، ۲۰درصد سود استحصال کند، ۸۵% از مابه التفاوت این سود مازاد (یعنی ۵) که معادل ۴٫۲۵ درصد خواهد بود باید به بیمه گذاران یا استفاده کنندگان بیمه نامه، در موقع مقتضی پرداخت شود.