برچسب : فوت،

نحوه پرداخت منافع

نحوه پرداخت منافع

به طور کلی برخی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به یکی از دو روش زیر قابل پرداخت می باشد:
۱- فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه
۲- حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه

در هر دو حالت، منافع اصلی قابل پرداخت، به یکی از ۲ حالت زیر ممکن است:
پرداخت منافع به صورت یکجا: در این حالت تمام منافع بیمه به صورت یکجا به بیمه گذار یا استفاده کنندگان بیمه نامه (حسب شرایط) پرداخت می شود تا بتوانند مشکلات و نارسایی های مالی خود را برطرف نمایند.
پرداخت منافع به صورت مستمری: در این حالت تمام منافع بیمه به صورت مستمر و تدریجی و مطابق یکی از دو حالت زیر پرداخت خواهد شد.
حالت اول: مستمری قطعی برای مدت معین
در این حالت، مبلغ منافع بیمه به صورت یک مستمری قطعی و با در نظر گرفتن عامل نرخ بهره، با دوره معین به صورت مقاطع زمانی مشخص، به بیمه گذار یا استفاده کنندگان (حسب شرایط) قابل پرداخت است. در این روش به دلیل قطعی بودن پرداخت مستمری، مبلغ آن تحت هر شرایطی به بیمه شده با استفاده کنندگان پرداخت میشود و اگر احیانا در طی پرداخت مستمری، فرد مستمری بگیر فوت نماید، باقی مانده منافع (حسب شرایط) تا پایان دوره معین به ذینفعان به شیوه مقتضی پرداخت خواهد شد.
حالت دوم: مستمری مادام العمر
در این حالت، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری در مقاطع زمانی مشخص به مستمری بگیر قابل پرداخت است. در این روش پرداخت مستمری مشروط به حیات شخص مستمری بگیر بوده و در صورت فوت وی، پرداخت مستمری قطع خواهد شد. بدیهی است در محاسبات این نوع مستمری امید به زندگی مستمری بگیر و همچنین نرخ بهره دخیل خواهد بود. ضمنا این مستمری، مادام العمر بوده و تا پایان حیات مستمری بگیر تداوم خواهد داشت. همچنین طراحی این نوع مستمری به گونه ای است که قابلیت تضمین پرداخت مستمری را طی دوره ای معین میسر می سازد. به عبارت دیگر، در این حالت چنانچه مستمری بگیر در طول دوره تضمین پرداخت فوت نماید، باقی مانده منافع در وجه ذینفعان قابل تسویه خواهد بود.

مشارکت در منافع

مبانی بیمه عمر و سرمایه گذاری

مبانی بیمه عمر و سرمایه گذاری

طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری برگرفته از نوعی بیمه تمام عمر رایج به نام بیمه عمر جامع می باشد که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان بیمه نامه پیشرو ارائه می شود. این بیمه نامه ترکیبی از یک بیمه عمر و یک اندوخته سرمایه گذاری می باشد که علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و برخی پوشش های اضافی، درآمدهایی را با تضمین یک نرخ سود سرمایه گذاری مشخص در زمان حیات نصیب بیمه گذار می کند و در ایران به صورت یک بیمه با مدت معین ارائه می شود.
در این بیمه، پوشش فوت با انتخاب یک سرمایه پایه فوت فراهم می شود که قابلیت افزایش را در سال های آینده خواهد داشت و تنها در صورت فوت بیمه شده، به ذینفعان فوت بیمه نامه پرداخت میشود. از طرفی با جمع آوری و انباشت بخشی از وجوه پرداختی بیمه گذار در یک اندوخته سرمایه گذاری، بیمه گذار در دوران حیات نیز بهره مند خواهد شد. به عبارتی اندوخته مزبور با هدف تأمین دوره بازنشستگی یا سایر مقاصد مالی فرد در آینده، تشکیل شده است. به همین منوال، مبالغ پرداخت های بیمه گذار نیز به دو مؤلفه حق بیمه پوشش فوت به همراه هزینه ها و سپرده سرمایه گذاری تقسیم می شود. در این بیمه علاوه بر پوشش خطر فوت و همچنین تأمین دوران بازنشستگی برخی پوشش های اضافی دیگر نیز پیش بینی شده که هر یک از آنها با اختصاص حق بیمه مربوط به خود، تعهدات اضافی را برای بیمه گر (شرکت بیمه) به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر، از بیمه شده حمایت می کند. به طور کلی این بیمه نامه از حیث تنوع پوشش ها و نحوه ارائه آنها یکی از جامع ترین بیمه نامه های موجود در جهان است که اغلب نیازهای معیشتی یک خانواده را برای مدتی طولانی تأمین نموده و مزایای آن نقش بسیار سودمندی در حیات اقتصادی و رفاه اجتماعی فرد و خانواده اش دارد.
در بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه شده بر پایه نیازهای خود و خانواده، در ابتدا، سرمایه ای را به عنوان سرمایه پایه فوت انتخاب می کند و به تناسب سرمایه انتخابی و همچنین با توجه به تمایل و توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را برمی گزیند. حق بیمه های پرداختی پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت، هزینه های بیمه نامه، همچنین مالیات بر ارزش افزوده و پوشش های اضافی در صورتی که از حق بیمه پایه انتخاب شوند)، به اندوخته سرمایه گذاری افزوده می شود. این اندوخته، طی سال های بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و اختصاص سود به آنها، افزایش یافته و با تشکیل یک سرمایه مناسب، بس اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه های آینده بیمه گذار یا استفاده کنندگان خواهد بود.
قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری برای مدتی معین که حداقل آن ۵ سال می باشد، بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد می شود.
در طی این مدت دو پیشامد ممکن است به وقوع بپیوندد
– فوت بیمه شده در طی مدت بیمه
– حیات وی در پایان مدت بیمه و سررسید بیمه نامه
در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه، موجودی اندوخته سرمایه گذاری و سود آن به اضافه مبالغ اضافی سود مشارکت (در صورت استحصال) در منافع به وی یا استفاده کنندگان پرداخت می شود. در صورت فوت بیمه شده در طی مدت بیمه نیز، سرمایه تعیین شده به علاوه موجودی اندوخته سرمایه گذاری در زمان فوت به ذینفعان بیمه نامه که قبلا تعیین گردیده اند یا وراث قانونی بیمه شده، پرداخت خواهد شد. به علاوه در صورتی که بیمه نامه دارای پوشش های اضافی باشد و در طی مدت بیمه خطرات مربوط به آنها به وقوع بپیوندد، بیمه گر تعهدات خود را در مورد پوشش های اضافی اجرا می کند.

کاهش در تعداد بیمه‌شدگان بیمه درمان تکمیلی

خرید آنلاین بیمه

کاهش در تعداد بیمه‌شدگان بیمه درمان تکمیلی

کاهش در تعداد بیمه‌شدگان، در طول مدت بیمه‌نامه باید حداکثر تا یک ماه پس از خروج مشمولین به بیمه‌گر اعلام شود که از همان تاریخ حذف انجام پذیرد. در غیر این صورت حذف بیمه‌شده از تاریخ ورود نامه بیمه‌گذار به دبیرخانه بیمه‌گر انجام خواهد پذیرفت.
در صورتیکه بیمه‌شده در طول مدت بیمه فوت کند پوشش بیمه‌ای سایر اعضای خانواده بیمه‌شده متوفی به شرط پرداخت حق‌بیمه تا زمان انقضاء بیمه‌نامه ادامه خواهد داشت اما پس از انقضاء بیمه‌نامه به دلیل نداشتن بیمه‌شده اصلی ارائه پوشش امکان پذیر نمی باشد.