برچسب : پزشکان،

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان، جراحان و دندانپزشکان

خرید آنلاین بیمه
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان، جراحان و دندانپزشکان

بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و جراحان به دلیل پیوند آن با حرفه مهم پزشکان کشور و نقشی که این نوع بیمه در دادن تأمین به درمانگر آن جامعه دارد، مورد توجه بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و نرخ و شرایط عمومی بیمه نامه آن به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است.( آیین نامه شماره ۳۷)
موضوع بیمه: موضوع بیمه عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و به طور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.
تعهدات بیمه گر: ماده ۵ آیین نامه شماره ۳۷، تعهدات بیمه گر را مشخص کرده است:
«بیمه گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار، حداکثر ظرف مهلت ۱۵روز پس از دریافت اسناد و مدارک موردنیاز، نسبت به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی متعلقه، طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام کند» .
تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
در صورتی که بیمه گذار از سوی مراجع قانونی ذی صلاح به پرداخت دیه محکوم شود، تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجاری مذکور در قانون دیات می باشد.
در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر می تواند قبل از صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذی صلاح با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.
استثنائات : موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
– انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار.
– مسئولیت های ناشی از انجام هرگونه امور پزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر و یا داروهای خواب آور باشد.
– انجام مداوا، معالجه و اعمال جراحی که خارج از ضوابط پزشکی و یا خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.
– انجام هرگونه بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان.
– هر نوع خسارتی که منشأ آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر این که استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد. باشد.
– هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع.
مدت بیمه نامه: مدت این بیمه نامه یک سال شمسی است و تاریخ شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی مشخص می گردد.
محدوده جغرافیایی: محدوده جغرافیایی این بیمه نامه منحصرا جمهوری اسلامی ایران معتبر بوده و بیمه گر در خصوص مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در خارج از محدوده مذکور هیچ گونه تعهدی ندارد.
علاوه بر این، طبق بند پ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت از بیمارانی که به علت دریافت خون و محصولات خونی و بیماریهای منتقله از آن مبتلا می گردند، محصولات خونی تولید شده خود را در نزد شرکت های بیمه تجاری بیمه نماید. مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۹۲۹ مندرج در قسمت چهارم این قانون برای بیمه محصولات خونی
اختصاص می یابد. شرکتهای بیمه تجاری متعهد می گردند هزینه های مربوط به عوارض و خسارت های ناشی از تزریق محصولات خونی را پرداخت نمایند. در صورتی که عوارض و خسارت های ناشی از تزریق محصولات خونی با تشخیص سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسئولیتی در قبال عوارض حقوقی مربوطه نخواهد داشت.
حداکثر مبلغ خسارت یا غرامت در هر حادثه و در مجموع برابر کل مدت اعتبار قرارداد، اساس تعهدات بیمه گر را تشکیل می دهد. حق بیمه برای مسئولیت بیمه گر با توجه به سرمایه مورد تعهد، رقم ثابتی بوده و برای خطرات اضافی مانند مسئولیت دستیار حرفه ای، باید حق بیمه اضافی پرداخت شود. صدور بیمه نامه انفرادی، گروهی یا مشترک در این رشته امکان پذیر است.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان،جراحان،داروخانه ها و بیمارستان ها

خرید آنلاین بیمه

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان، جراحان، داروخانه ها و بیمارستانها

پزشکان و جراحان ممکن است در نتیجه حرفه خود و اشتباه در تشخیص بیماری و یا اعمال جراحی مسئول شناخته شوند. باید توجه داشت که پزشک و جراح در انجام وظایف خود تعهدی در قبال رسیدن به نتیجه قطعی (معالجه حتمی بیمار یا مصدوم ندارد، بلکه مکلف است در اجرای وظیفه خود، از همه امکانات علمی و مهارت و تخصص خود و تکنیک های موجود و معمول پزشکی و جراحی برای معالجه و بهبود بیمار یا مصدوم استفاده کند.
اشتباه در تشخیص بیماری یا خطا و اشتباه در عمل جراحی و تقصیر و قصور در دفع عفونت و مانند اینها موجب مسئولیت پزشک و جراح می شود. مسئولیت مدنی جراح حتی بعد از انجام عمل جراحی در مدت معالجات و مراقبت های بعدی نیز ادامه دارد و تقصیر و خطای دستیاران و پرستاران تحت نظر او، ادامه مسئولیت مدنی او محسوب می شود. داروسازان نیز به علت اشتباه در دادن داروهای فاسد یا سمی و یا اشتباه در ترکیب داروها در مقابل بیماران، مسئولیت مدنی دارند. از این حیث نه تنها اعمال اشتباه آمیز داروساز بلکه خطا و اشتباه تهیه کنندگان دارو که تحت نظر او کار می کنند، نیز موجب مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص زیان دیده میشود.
مدیران بیمارستانها و کلینیک ها و به طور کلی مراکز درمانی نیز از جهت خسارت هایی که بر اثر عیب و نقص و خرابی ساختمانها، تأسیسات، وسایل، دستگاه ها و آسانسورها و همچنین تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران خود متوجه بیماران و مصدومان و اشخاص ثالث میشود، مسئولیت مدنی دارند و می توانند مسئولیت خود را بیمه کنند تا بیمه گر آنها جوابگوی این قبیل خسارت ها باشد.
خطای پزشکی: انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است. نبود این دو عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می شود. از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان خطا و قصور پزشکی یاد می شود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند.
در تعریف خطای پزشکی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی نیز معتقدند اصولا عنوان خطای پزشکی عنوانی نادرست است. با وجود این، در تعریفی که مورد قبول است، خطای پزشکی را به این صورت بیان می کنند: قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می شود. این تعریف به طور مشخص حیطه های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه ریزی و اجرا) را دربر می گیرد.
قصور پزشکی مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر بزند و در مقابل تقصیر است که به خطای عمدی گفته می شود. قصور پزشکی به ۴ دسته تقسیم می شود:
۱- بی مبالاتی،
۲- بی احتیاطی،
٣- نداشتن مهارت (که خود به دو دسته نداشتن مهارت علمی و عدم مهارت عملی تقسیم می شود)،
۴- رعایت نکردن نظامات دولتی.
بی مبالاتی به معنای بی تدبیری، بی فکری، بی پروایی، بی اعتنایی و نارسایی در دقت و توجه لازم است. به زبان ساده، بی مبالاتی یعنی کاری که باید انجام شود و انجام نمی شود.
بی احتیاطی به معنای انجام فعل بدون دقت لازم است. منظور از بی احتیاطی آن است که شخص بی توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیش بینی است، به عملی اقدام کند که به صدمات بدنی و یا وارد شدن ضرر به دیگران شود.
در ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی آورده شده است: چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است. با وجود این، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنانچه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای وی محرز است و اساسا خطای وی در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست و به نظر می رسد چنانچه پزشک متبحر و حاذقی به دلیل سهل انگاری، بی احتیاطی، بی مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه ای بزند، ضامن است؛ حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمه یا ولی او باشد.