بیمه نامه باربری وارداتی و صادراتی بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان-باربری

بیمه نامه باربری وارداتی و صادراتی بیمه پارسیان

بیمه نامه باربری وارداتی
یکی از اسناد مورد نیاز جهت گشایش اعتبار در بانک هاست.

بیمه نامه مذکور خطراتی که در حین حمل، کالاهای خریداری شده از کشورهای مختلف جهان به مقصد ایران را تهدید می کند مورد پوشش قرار می دهد.

بیمه نامه باربری صادراتی
این بیمه نامه، کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می شوند و بر اساس شرایط فروش نیاز به بیمه نامه صادراتی دارند را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه های باربری

بیمه نامه باربری ترانزیت بیمه پارسیان

بیمه نامه باربری داخلی بیمه پارسیان