آکچوئرال

آکچوئرال

ماهیت و اساس بیمه را ریسک تشکیل می دهد. برای مدیریت بهتر ریسک، بیمه، تدبیری جهت انتقال آن از یک طرف به طرف دیگر است. شرکت های بیمه قادرند طبق قوانین احتمالات، ریسک هارا به گونه ای پخش نماید که زیان های ناشی از وقوع غیر منتظره حوادث، دارای تاثیرات نسبتا کمتری باشند.

آکچوئری آمیخته ای از تکنیک های ریاضی،تئوری احتمال و روش های آماری در مسائل مالی است که به طور  مشخص در بیمه عمرو طرح های مستمری کاربرد دارند.آکچوئر ها ریسک هایی را که احتمالا در آینده  به وقوع می پیوندند، قیمت گذاری می کنند.

به همین خاطر به آکچوئر ها، معمار های مالی و ریاضی دان های اجتماعی نیز اطلاق می شود، زیرا مهارت های شغلی منحصر به فرد در حل مسائل مختلف مالی و اجتماعی به آنها کمک می کند. مهارت آکچوئر ها در حل مسائل گوناگون موجب اشتغال آنها در مشاغل مختلف شده است.

محاسبات و پیش بینی های آکچوئر ها به منزله ستون فقرات فعالیت های شرکت های بیمه و امور مالی موسسات مختلف بیمه ای است. فعالیت های آکچوئری به میزان زیاد مستلزم انجام امور ریاضی است، اما آکچوئرها باید در زمینه مسائل اقتصادی، قوانین و مقررات، علوم اجتماعی و امور تجاری و بازرگانی نیز اطلاعات بهنگامی داشته باشند. همچنین آکچوئر ها باید جهت تشریح مسائل برای افرادی که باآکچوئری ها آشنایی ندارند، از مهارت ارتباطی قوی برخوردار باشند.

آکچوئر مستقیما مسئول ارزیابی کیفیت و کمیت ریسک هایی خواهد بود که قرار است توسط بیمه گر تحت پوشش قرار گیرند‌. در مورد هر نوع ریسکی،او باید برای شناخت میزان فراوانی این گونه وقایع غیر منتظره و هم چنین تاثیرات مالی وقوع آنها بر افراد تلاش کند. از نقطه نظر بیمه گر، وقایع غیر منتظره تحت پوشش خساراتی هستند که توسط بیمه شدگانی که خسارت دیده اند،مطالبه خواهند شد.

ماهیت تاثیر مالی ریسک های تحت پوشش، میزان خساراتی است که به شرکت بیمه وارد می شود. در نتیجه آکچوئر، علاقه مند به یافتن فراوانی و شدت خسارت ریسک های مورد بیمه است.

وقتی تعداد و میزان خسارت خطرات برای یک دوره مالی، مثلاً یکسال، تعیین شد، خسارت ناشی از ریسک معینی که به آن جمع مطالبات نیز اطلاق می شود قابل حصول است. علاوه بر آن، آکچوئر علاقمند به ارزیابی کلی خسارات، نه تنها برای بیمه گذاران، بلکه برای تمام ریسک های تحت پوشش توسط بیمه گر است تا بتواند درباره نحوه فعالیت بیمه گر، در مورد قبول، عدم قبول و یا شرایط بیمه کردن ریسک ها، به تصمیم گیری مناسبی نائل آید. خطرهای بیمه شده ممکن است ناشی از ریسک های انفرادی باشد. مانند فوت فرد، آتش سوزی ساختمان و حادثه اتومبیل یا آنکه ناشی از مجموعه ای از ریسک های انفرادی باشد که توسط یک بیمه گذار بیمه شده است.مانند مجموعه حادثه اتومبیل یا فوت کارکنان یک شرکت که در یک گروه بیمه شده اند. آکچوئر ها بسیار علاقه مندند که در مورد ریسک ها اظهار نظر کنند. این گونه اظهار نظر ها تعیین نرخ حق بیمه و قضاوت در مورد ذخائر مورد نیاز بیمه گر را شامل می شوند.احتمالات و آمار، ابزار های اساسی مورد استفاده آکچوئر جهت تعیین مدل هایی برای تشریح ماهیت خسارت، چه از نظر تعدادو چه از نظر شدت آنهاست. آکچوئر باایجاد مدل ریاضی پدیده های طبیعی، که موجب ایجاد خسارت های بیمه ای می شوند، قادر به مطالعه مدل و تاثیرات متفاوت تصمیمات گوناگون خواهد بود.

آکچوئر ها ریسک های گوناگون را ارزیابی مالی می کنند تا به عنوان تصمیمات استراتژیک مدیریت شرکت، مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل اتکای زیاد به قضاوت های آکچوئر، این گونه افراد در سیر مراحل شغلی به مدیریت عالی و پست های اجرایی بالا ارتقا می یابند. اگر موسساتی که فاقد کارشناس آکچوئری هستند به مشاوره مالی معینی نیاز پیدا کنند. از خدمات آکچوئر های مشاور استفاده می کنند. آکچوئر مشاور می تواند خود به تنهایی به عنوان خویش فرما به این کار بپردازد و هم اینکه در یک شرکت مشاوره در سطح ملی فعالیت داشته باشد.

آکچوئر های مشاور به شرکت ها کمک می کنند تا طرح های مستمری و مزایای کارکنان را طراحی کنند، یا میزان دارایی ها و تعهدات شرکت، صندوق ها و سازمان های بیمه ای ،آنان را در محاسبه هزینه ریسک های گوناگون مربوط به فعالیت شرکت، یاری می کنند. آکچوئر های مشاور با مدیران عالی رتبه امور مالی، عملیات و نیروی انسانی و مدیران اجرایی موسسات، همکاری و به آنها در حل مسائل کمک می کنند.