اتکاگر

اتکاگر

اتکاگر، شرکت بیمه ای است که تمام یا بخشی از تعهدات شرکت بیمه دیگر را با انجام برخی توافقات متقبل می شود.

اتکاگر یک شرکت بیمه اتکائی یا موسسه بیمه ای است که طبق قانون و مقررات حاکم، مجاز به قبول و انجام عملیات بیمه اتکائی است. غیر از بیمه اتکائی اجباری که در داخل یک کشور به موجب قانون انجام می شود و شرکت های بیمه مکلفند درصدی از عملیات بیمه ای خود را به بیمه مرکزی (یا صندوق مشترک اتکائی) بپردازند، واگذاری های اتکائی به موجب قرارداد اتکائی است که بین بیمه گر مستقیم (واگذارنده ریسک) و اتکاگر (موسسه اتکائی) انجام می شود. قرارداد بیمه اتکائی یک قرارداد تجارتی است که شرایط آن طبق عرف و تکنیک بیمه و توافق طرفین تعیین می شود. این قرارداد فقط ناظر و حاکم بر روابط بین بیمه گر و اتکاگر است و هیچ رابطه حقوقی بین اتکاگر و بیمه گذاران ایجاد نمی کند.

مطالب مربوط به اتکاگیر را مطالعه نمایید.