اخلاق حرفه ای در بیمه

اخلاق حرفه ای در بیمه

اخلاق حرفه ای مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین می کند. در حقیقت اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن تحقق این امر است که در یک سازمان، چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود. براساس فرهنگ لغات وبستر”، اخلاق حرفه ای مجموعه ای از اصول اخلاقی و ارزش های حاکم بر رفتار یک فرد یا یک گروه است. پیتر دراکر معتقد است که مدیریت تنها فرماندهی و نظارت نیست؛ یک مدیر علاوه بر اینکه به مباحث تولید و کیفیت و بازار می اندیشد باید به مسائل انسانی سازمان تحت مدیریت خویش نیز توجه کند. او باید به اخلاق و ارزش های جامعه و تاثیرش بر سازمان خود دقت داشته باشد و رضایت جامعه را در نظر آورد. مهمترین متغیر در موفقیت سازمان، اخلاق حرفه ای است.

همه فعالیت های اجتماعی بشر، بدون لحاظ فن و حرفه خاص مورد اشتغال، از یک مجموعه ای از اصول تأثیر می گیرد. به عبارتی، اخلاق حرفه ای دارای اصول ویژه ای است که ارزش های والایی را با خود به ارمغان می آورد و عمل به این اصول نه تنها راه پیشرفت را برای مشاغل حرفه ای می گشاید، بلکه در ثبات هنجارهای اجتماعی نیز نقش آفرین است مانند صداقت و راست گویی، انصاف و برابری، امانت و راز داری، وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی. اخلاق حرفه ای مبتنی به اصول یاد شده؛ در واقع مجموعه ای از ضوابط گردآوری نشده و نانوشته ای است که باید بر روابط و مناسبات میان دو طرف در یک حرفه و یا داد و ستد باشد. حاکم شدن این ضوابط، منافع هر دو طرف را حفظ و صیانت می کند. در این راستا اساسی ترین مشکل در همه دنیا و در همه حرفه ها و مشاغل موجود، ضمانت اجرا است. آیا می توان ضمانت اجرایی برای تحقق معیارها و الزام های اخلاق حرفهای وضع کرد، به گونه ای که آحاد شاغلان در این حرفه خاص، خود را ملزم به رعایت آن بدانند. اخلاق در حوزه تعاملات اجتماعی، به ویژه اخلاق کاربردی درکسب و کار، فراتر از حوزه مدیریت و نظارت قوانین و مقررات است در این حوزه، سخن از خود کنترلی و خود انضباطی به جای کنترل انسان توسط قوانین و مقررات و دیگر انسانها به عنوان دستگاه های نظارتی است.

روابط خوب با مشتریان چگونه تعیین می شود؟
صنعت بیمه چطور می تواند یک تصویر مثبت از خود ایجاد کند؟
رفتارهای اخلاقی و تجاری آن چگونه است؟
این صنعت در برابر چشمان بیمه گذاران، سهامداران و قانونگذاران چگونه نقش خود را ایفا می کند؟
برای شرکتی که در یک صنعت بسیار پر رقابت فعالیت می کند چه چیزهایی می تواند هنجار به حساب آید؟
اگر شرکت به صورتی بسیار شرافتمندانه عمل کند، آیا امکان ندارد که زمینه را به شرکت های رقیب واگذار کند؟
اینها سؤالاتی است که عموما در زمینه مباحث اخلاق حرفه ای مطرح بوده و ایجاد اعتماد عمومی گامی مهم در پاسخ به آنها به شمار می رود. رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین پدیده هایی در آمده است که در بیشتر سازمان های پیشرو مورد توجه قرار می گیرد. اصول اخلاقی به بخشی از سیاست های رسمی و فرهنگ غیر رسمی سازمان ها تبدیل شده است. موارد فریب کاری، تقلب، فساد و بده -بستان داخلی با وجود انبوه مقررات و قوانین هم چنان رایج است و قوانین در زمینه جلوگیری از این معضلات، کارآیی چندانی نشان نداده اند.