ارجحیت با طرف مقابل در بیمه

ارجحیت با طرف مقابل در بیمه

یکی از اصول اساسی در بیمه است که چنانچه در بیمه نامه جملاتی گنگ و نامشخص درج شده باشد در صورت اختلاف در برداشت، به نفع بیمه گذار تفسیر می گردد. حال چنانچه بیمه گذار خود بیمه نامه را تنظیم نموده باشد و بیمه گر با مفاد آن موافقت نماید از این اصل به نفع بیمه گر استفاده می گردد.