اصطلاح به دریا ریختن در بیمه های باربری

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

اصطلاح به دریا ریختن در بیمه های باربری

اصطلاح به دریا ریختن بیانگر عمل عمدی ریختن کالا به دریا به منظور سبک سازی آن توسط ناخدای کشتی اطلاق می گردد تا از بروز خطرات بیشتری که ممکن است کشتی و کالای آن را تهدید نماید جلوگیری نماید. واژه به دریا ریختن کالا بلافاصله واژه خسارت همگانی را به ذهن متبادر می نماید. مثلا سبک سازی و به دریا ریختن کالای روی عرشه به منظور  شناور ساختن کشتی به گل نشسته از مصادیق زبان و خسارت همگانی تلقی می گردد و منشأ و بروز آن هم جزء حوادث دریا به شمار می آید. البته به دریا انداختن صرفا شامل کالا نشده و امکان داررد که بخشی از ابزار و قطعات کشتی به دریا ریخته شود تا آن را از خطر بیشتری نجات دهد. البته به دریا انداختن قطعات کشتی نیاز به آن دارد که از کمک خارجی مانند کشتی های نجات و یا یدک کش جرثقیل دار استفاده کرد. اما به هر حال کالا و قطعات به دریا ریخته شده کشتی جزء خسارات زیان همگانی محسوب می گردد. البته ممکن است که به دریا ریختن کالا ناشی از عیب ذاتی این گونه کالا باشد که در این صورت بیمه گر تعهدی در پذیرفتن مسئولیت ندارد. خسارات ناشی از به دریا ریختن در مورد کالای بیمه شده محدود به ارزش کالا می باشد، در حالی که در مورد قطع و یا به دریا ریختن ابزار، ادوات و یا بخشی از تجهیزات کشتی در بیمه بدنه کشتی محدود به تغییر و ارزش آنها با در نظر گرفتن فرانشیز مربوط به بیمه بدنه کشتی می باشد.