اعلامیه ورود

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

اعلامیه ورود

یادداشتی است که نشان می دهد کشتی، سفر و یا بخشی از سفر خود را به اتمام رسانده و یا محموله طبق مندرجات بیمه نامه، مسیر سفر را طی کرده است. این اصطلاح گاه به طور محاوره ای در مورد تکمیل موفقیت آمیز سفر بدون وارد شدن خسارت به کار برده می شود.