انواع بیمه های حوادث اشخاص

انواع بیمه های حوادث اشخاص

انواع بیمه های حوادث اشخاص:
شرکت های بیمه بر پایه نیاز مشتریان خود طرح های متنوع و گوناگونی تهیه و به آنها عرضه می کنند.
انواع بیمه های حوادث اشخاص عبارت اند از:

– بیمه حوادث کار

-بیمه  حوادث تمام اوقات زندگی

-بیمه حوادث تکمیلی

-بیمه حوادث اشخاص

-بیمه خانوار

– بیمه حوادث دانش آموزی