انواع بیمه های خودرو

 انواع بیمه های خودرو

هر حادثه رانندگی می تواند باعث بروز خسارت ( اعم از مالی و جانی) برای اشخاص ثالث و راننده خودرو شود. خسارت وارده به افراد داخل و خارج خودرو اعم از راننده خودرو، در صورتی که شما مقصر حادثه باشید را می توان با خرید (بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده) و ( مازاد ثالث) جبران نمود و خسارت وارده به وسیله نقلیه خودتان را نیز می توان از طریق خرید (بیمه نامه بدنه خودرو) جبران کرد.