اهمیت اخلاق حرفه ای در سازمان

اهمیت اخلاق حرفه ای در سازمان

 اخلاقیات به عنوان مجموعه ای از اصول، به عنوان منشوری برای راهنمایی و هدایت تعریف شده است. این مجموعه اصول، چارچوبی برای اقدام ارائه می کند. اگر چه امکان دارد رعایت اصول اخلاقی در کوتاه مدت بر عملکرد شرکت اثرات نامطلوب بگذارد، ولی در بلند مدت سود آور خواهد بود.
اخلاق حرفه ای، مانند شمشیر دولبه ای است که یک لبه آن تهدید است. ضعف در سیستم اخلاقیات، منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات در سازمان می شود و تأکید مدیریت، بیشتر بر روی کنترل گذشته نگر خواهد بود؛ زیرا افراد تمایلی به ارائه اطلاعات به مدیریت ندارند و در این صورت انرژی سازمان به منفی تبدیل می شود و به عبارت دیگر، توان سازمان به جای آنکه صرف هدف شود، صرفه شایعه، غیبت، کم کاری و… خواهد شد. لبه دیگر این شمشیر، فرصت است. اخلاق حرفه ای، تأثیر چشمگیری بر فعالیت ها و نتایج سازمان دارد.

  اخلاق حرفه ای بهره وری را افزایش می دهد، ارتباطات را بهبود می بخشد و درجه ریسک را کاهش می دهد. زیرا هنگامی که اخلاق حرفه ای در سازمان حاکم است جریان اطلاعات به راحتی تسهیل می شود و مدیر قبل از ایجاد حادثه، از آن مطلع می شود. در برخی شرکتها ضمن تهیه فهرست بلندی از کدهای اخلاقی، پست مدیریتی خاصی را برای نظارت بر اصول اخلاقی و رعایت آنها به وجود آورده اند.