باراتری در بیمه باربری

باراتری در بیمه باربری

از جمله خطرهای بیمه پذیر در بیمه های باربری است. هر نوع خطا و تخطی فرمانده یا خدمه کشتی (عمدی یا بر اثر غفلت و بی احتیاطی) است که به کشتی یا کالا، یا هر دو زیان می رساند. خطای فرمانده یا کارکنان کشتی هنگامی باراتری به شمار می رود که برای ادای وظایف مربوطه از آنها صادر شود. بنابراین هرگاه در انجام اموری که به دریانوردی و کشتیرانی مربوط نمی شود مرتکب خطا شوند، خطای آنها بیمه گر باراتری را متعهد نمی کند. کارکنان کشتی شامل خدمه دریایی (افرادی که روی کشتی در دریا کار می کنند می شود؛ از این رو، کسانی که در استخدام مالک کشتی هستند و در خشکی کار می کنند جزو کارکنان کشتی به شمار نمی آیند و در نتیجه خطای آنها باراتری محسوب نمی شود.