باز خرید بیمه نامه های عمر

باز خرید بیمه نامه های عمر

در بیمه نامه های عمر که دارای ذخیره ریاضی می باشند(مثل بیمه های مختلط پس انداز و تمام عمر) چنانچه بیمه گذار پس از پرداخت مدتی حق بیمه (مثلاحداقل شش ماه) مایل به ادامه قرارداد نباشد می تواند تقاضای باز خرید بیمه نامه را نماید و مبلغی در حدود ذخیره ریاضی دریافت کند. اصولا حق بازخرید بیمه نامه عمر با بیمه گذار است. ولی چنانچه بیمه گذار از محل بیمه نامه عمر خود وام دریافت نموده باشد و اقساط خود را به بیمه گر پرداخت ننماید، بیمه گر می تواند رأسا بیمه نامه را بازخرید و کل وام و سود متعلقه را از محل ارزش بازخرید برداشت نماید.