بیمه تمام خطر نصب

2 بیمه تمام خطر نصب (E.A.R)- Erection All Risks