بیمه حساب های دریافتی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه حساب های دریافتی

این پوشش برای زمانی است که اسناد تجاری به علت یک خطر بیمه شده از بین می رود و شرکت نمی تواند پول آنها را دریافت نماید. این بیمه نامه مبالغ غیر قابل جمع آوری به علاوه هزینه های احیای اسناد و کارمزدهای اضافی جمع آوری را پوشش می دهد و ارزش فیزیکی خود اسناد مثل کاغذیا حافظه کامپیوتری و نوارها را بیمه نمی کند.