42 - بیمه حمل و نقل دریایی

بیمه حمل و نقل دریایی

⛴بیمه حمل و نقل دریایی

‎قراردادی است که یک طرف آن (بیمه گر) با دریافت حق بیمه از طرف دیگر (بیمه گذار) تعهدی را به نفع او یا به نفع شخص ثالث قبول می‌کند. این تعهد در صورت وقوع خطر برای مورد بیمه شده انجام می‌شود، مشروط بر آنکه خطر مزبور به مناسبت کشتیرانی یا حمل و نقل دریایی تحقق یابد.