بیمه حوادث انفرادی(بخش اول)

بیمه حوادث انفرادی

هر فردی می تواند شخصا با پرداخت مبلغ اندک با خرید بیمه حوادث انفرادی، خود را در مقابل کلیه خطرات ناشی از حوادث مشمول بیمه تحت پوشش قرار دهد.
یکی از قدیمی ترین بیمه ها بیمه حوادث است. در قرون وسطی جوامع صنفی مانند شرکتهای تعاونی امروزی در موقع بروز حادثه به افراد خود کمک و یاری می نمودن و خسارت آنان را نیز جبران می کردند.مثلا اگر یکی از اعضاء فوت می گردد به بازمانده او کمک مالی می شد و یا اگر شخصی به علت حادثه ناشی از کار دچار از کارافتادگی می گردید سایر اعضا،صنف مبلغی به وی می پرداختند. انقلاب صنعتی اروپا در قرن نوزدهم میلادی باعث پیشرفت سریع این نوع از بیمه گردید.بیمه های حوادث به مرور تکامل یافت تا اینکه امروزه پوشش اصلی بیمه های حوادث شامل فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم می باشد.

تعریف حادثه

هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو ، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.