بیمه حوادث تمام اوقات زندگی

بیمه حوادث تمام اوقات زندگی

بیمه حوادث تمام اوقات زندگی: این نوع بیمه، کامل ترین نوع بیمه حوادث اشخاص است که به موجب آن شخص بیمه شده در همه ی اوقات زندگی، اعم از کار و حرفه یا زندگی خصوصی در مقابل عواقب حوادث تامین دارد