بیمه حوادث تکمیلی

بیمه حوادث تکمیلی

بیمه حوادث تکمیلی:

این نوع بیمه، کامل ترین نوع بیمه حوادث اشخاص است که به موجب آن شخص بیمه شده در همه اوقات زندگی، اعم از کار و حرفه یا زندگی خصوصی در مقابل عواقب حوادث تامین دارد.